SINoALICE ORIGINAL SOUNDTRACKSINoALICE -シノアリス- Original SoundtrackSINoALICE ORIGINAL SOUNDTRACK

People

Composers
Performers
Arrangers

Track List

Disc 1

 1. 1 - Forgery And World偽書ト世界Gisho to Sekai (1:26)
 2. 2 - Premonition Of Massacree鏖殺ノ予感Ousatsu no Yokan (3:01)
 3. 3 - Banquet Of Massacre鏖殺ノ饗宴Ousatsu no Kyouen (6:01)
 4. 4 - Roar Of Army敵軍ノ咆香Tekigun no Houkou (1:12)
 5. 5 - Limbo Of Rebirth再生ノ辺獄Saisei no Hengoku (1:31)
 6. 6 - Sweet Memories甘美ナ記憶Kanbina Kioku (2:31)
 7. 7 - Bitter Memories辛酸ノ記憶Shinsan no Kioku (2:31)
 8. 8 - Lust Of Conclusion最後ノ欲望Saigo no Yokubou (1:03)
 9. 9 - Spell And Accumulation呪縛ト蓄積Jubaku to Chikuseki (2:15)
 10. 10 - Maze Of Idleness無為ナ迷路Muina Meiro (1:04)
 11. 11 - Fate Of Idleness無為ナ末路Muina Matsuro (1:22)
 12. 12 - Unison Of Showdown決戦ノ斉歌Kessen no Saika (4:44)
 13. 13 - Boundless Memories茫洋の記憶Bouyou no Kioku (1:38)
 14. 14 - Reality and World現実と世界Genjitsu to Sekai (1:30)
 15. 15 - Maze of Delusion妄想の迷路Mousou no Meirou (1:05)
 16. 16 - Fate of Delusion妄想の末路Mousou no Matsuro (1:25)
 17. 17 - Maze of Destruction破壊の迷路Hakai no Meiro (0:59)
 18. 18 - Fate of Destruction破壊の末路Hakai no Matsuro (0:57)
 19. 19 - Maze of Solitude孤独の迷路Kodoku no Meiro (1:31)
 20. 20 - Maze Of Spirits精霊ノ迷路Seirei no Meiro (1:04)
 21. 21 - Fate Of Spirits精霊ノ末路Seirei no Matsuro (1:19)
 22. 22 - Prelude Of Showdown決戦ノ前歌Kessen no Zenka (3:02)
 23. 23 - Anthem Of Showdown決戦ノ咆歌Kessen no Houka (3:31)
 24. 24 - Premonition Of Suppression圧殺ノ予感Assatsu no Yokan (3:33)
 25. 25 - Banquet Of Suppression圧殺ノ饗宴Assatsu no Kyouen (4:00)
 26. 26 - Premonition Of Immolation焚殺ノ予感Funsatsu no Yokan (3:06)
 27. 27 - Banquet Of Immolation焚殺ノ饗宴Funsatsu no Kyouen (3:10)
 28. 28 - Truth And World真実ト世界Shinjitsu to Sekai (1:45)